Reveal your skin's natural beauty!
 
 

Algemene voorwaarden

Bij het aangaan van een afspraak gemaakt persoonlijk, telefonisch, per e-mail, online via de website of via de Facebook pagina, gaat u akkoord met onderstaande Algemene Voorwaarden.


Deze voorwaarden gelden voor iedere (online) afspraak, aanbieding, behandeling en transactie tussen Salon de Zwanenveer en de cliënt waarop Salon de Zwanenveer deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.


Inspanningen Salon de Zwanenveer

Salon de Zwanenveer zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. Salon de Zwanenveer zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk is, de cliënt inlichten over financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de behandeling.


Afspraken

De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak, aan Salon de Zwanenveer melden. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag Salon de Zwanenveer daarvoor de kosten in rekening brengen. Indien de cliënt meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd in de salon komt, mag Salon de Zwanenveer de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele afgesproken bedrag berekenen. Bij meer dan vijftien minuten later dan de afgesproken tijd in de salon aan komen, kan Salon de Zwanenveer de afspraak annuleren en daarvoor kosten in rekening brengen.


Betaling

Salon de Zwanenveer vermeldt prijzen van behandelingen en producten op haar website en vermeld de prijzen van de producten in de salon mondeling aan de cliënt. De gemelde prijzen zijn inclusief 21% BTW. Aanbiedingen zijn geldig in de aangegeven looptijd. De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling contant te voldoen of via betaalverzoek.

Slechts na overleg met Salon de Zwanenveer kan er achteraf betaald worden middels een factuur. Dit kan alleen bij hoge uitzondering. De betalingstermijn bij uitgestelde betaling via facturering is uiterlijk 14 dagen. Bij het niet nakomen van de eerste betalingstermijn stuurt Salon de Zwanenveer de cliënt een herinnering. Na deze herinnering draagt Salon de Zwanenveer de vordering over aan een bevoegd incasso bureau.


Persoonsgegevens en privacy

De cliënt voorziet Salon de Zwanenveer vóór de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan Salon de Zwanenveer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen.

Salon de Zwanenveer behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Salon de Zwanenveer zal gegevens van de cliënt niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de cliënt.


Geheimhouding

Salon de Zwanenveer is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is meegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Salon de Zwanenveer verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.


Aansprakelijkheid

Salon de Zwanenveer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Salon de Zwanenveer is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding. Salon de zwanenveer is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar de salon.


Beschadiging en diefstal

Salon de Zwanenveer heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt. Salon de Zwanenveer meldt diefstal altijd bij de politie.


Klachten

Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen vijf werkdagen na ontdekking, gemeld worden aan Salon de Zwanenveer. Salon de Zwanenveer moet de klager binnen vijf werkdagen adequaat antwoord geven. Indien een klacht gegrond is, zal Salon de Zwanenveer de behandeling opnieuw verrichten zoals oorspronkelijk overeengekomen, producten retourneren of geld teruggeven. Indien Salon de Zwanenveer en klager niet tot overeenstemming kunnen komen, kan de klager het geschil voorleggen aan een geschillencommissie, wetgever of mediator.


Retourneren

Cadeaubonnen kunnen niet geruild worden voor contant geld. Producten kunnen, wanneer ongeopend, geretourneerd worden bij Salon de Zwanenveer bij aanwezigheid van aankoop bon.


Behoorlijk gedrag

De cliënt behoort zich in de salon behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft Salon de Zwanenveer het recht de cliënt de toegang tot de salon te weigeren.


Recht

Op elke overeenkomst tussen Salon de Zwanenveer en de cliënt is het Nederlands recht van toepassing. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend. Van toepassing is steeds de laatst gepubliceerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.